Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
DK grafisch ontwerp: DK grafisch ontwerp te Maasdijk  (KvK nr.64834379)  Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en DK grafisch ontwerp

1.2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door DK grafisch ontwerp gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door DK grafisch ontwerp verrichtte handelingen. Door ondertekening van een overeenkomst met DK grafisch ontwerp verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van DK grafisch ontwerp en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 
– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
– Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
– Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DK grafisch ontwerp en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.  

1.3 Offerte
Alle schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van DK grafisch ontwerp zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 30 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Dit gebeurd in overleg en na wederzijdse goedkeuring. DK grafisch ontwerp is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan DK grafisch ontwerp wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en DK grafisch ontwerp zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard en ondertekend door beide partijen. Mondelinge afspraken en bedingen binden DK grafisch ontwerp eerst nadat deze door DK grafisch ontwerp schriftelijk zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.
Een samengestelde prijsopgave verplicht DK grafisch ontwerp niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.4 BTW

Alle genoemde bedragen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. Artikel 25 Wet OB. ~ DK grafisch ontwerp is vrijgesteld van btw. Er wordt geen btw in rekening gebracht over de prijzen van de diensten. De btw van het drukwerk en al het andere promotiemateriaal wordt doorberekend naar de klant. DK grafisch ontwerp zal u hierop attenderen bij de aanvraag.

1.5 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief of email. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden DK grafisch ontwerp pas nadat deze schriftelijk door DK grafisch ontwerp zijn bevestigd.

Artikel 2 – Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat DK grafisch ontwerp gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor DK grafisch ontwerp van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tenzij anders overeengekomen zal een aanbetaling worden gedaan van 30% op de totale kosten na goedkeuring van de offerte. Werkzaamheden worden gestart nadat de aanbetaling is voldaan. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Tenzij anders overeengekomen: de volledige facturering van het onderhoudscontract of strippenkaart gebeurt vooraf. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 7 dagen (1 week) na factuurdatum te geschieden, op de door DK grafisch ontwerp aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. De termijn van 7 dagen wordt gehanteerd tenzij anders overeengekomen door partijen of wanneer op de factuur een andere termijn vermeld is. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte of aanbieding. 

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt na 2 maal een herinnering (binnen 1 maand) aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Indien DK grafisch ontwerp door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens DK grafisch ontwerp onontbeerlijk zijn, zal DK grafisch ontwerp dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is DK grafisch ontwerp gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

Artikel 3 – Onderhoudscontracten  

Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website. 
Met onderhoud van de website wordt bedoeld: 
– Het up-to-date houden van WordPress, plugins en thema’s.
– Het maken van een maandelijkse backup van de volledige WordPress website inclusief database.
– Het verrichten van overige onderhoudswerkzaamheden zoals in de factuur staat gespecificeerd.  
– Het onderhoudscontract is exclusief eventueel bijkomende kosten voor het oplossen van mogelijke problemen die gevonden worden tijdens het updaten van WordPress. Ook voor het aanbrengen van grote wijzigingen aan het thema, of het volledig wijzigen van het thema, of uren buiten kantoortijden (weekenden en na 17.30 uur), geldt een andere tarief (€ 55,- per uur).- Het onderhoudscontract wordt voor de periode van 6 maanden afgesloten, daarna is het per maand opzegbaar.
– De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum. 
– DK grafisch ontwerp is niet aansprakelijk voor de plugins van derden. 
– Betaalde plugins maken gebruik van een licentie, voor de meeste plugins duurt deze licentie 1 jaar. Zonder geldige licentie zal de plugin nog werkzaam zijn echter kan deze niet geupdate worden. Plugins die niet geüpdatet zijn kunnen functionaliteit verliezen en vormen een beveiligingsrisico, het wordt daarom altijd aangeraden om een licentie aan te schaffen. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Artikel 4 – Realisatie van de overeenkomst

4.1 Uitvoeren van de opdracht
DK grafisch ontwerp zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. DK grafisch ontwerp zal de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden. DK grafisch ontwerp hanteert een inspanningsverplichting en per fase zijn een maximum aantal revisies mogelijk. Het exacte aantal wordt vooraf in de offerte gecommuniceerd. 

4.2 Verstrekking van gegevens
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DK grafisch ontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DK grafisch ontwerp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DK grafisch ontwerp zijn verstrekt, heeft DK grafisch ontwerp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Onjuiste gegevens
DK grafisch ontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DK grafisch ontwerp kenbaar behoorde te zijn.

4.4 Werk door derden
Indien bij de uitvoering van de opdracht DK grafisch ontwerp volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4.5 Proeven en akkoordverklaring
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal DK grafisch ontwerp de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van DK grafisch ontwerp dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per e-mail geldt ook als schriftelijk. Na goedkeuring worden er geen rechten meer ontleend zonder extra kosten. 

4.6 Bevoegden
Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

4.7 Leveringstermijn
Een door DK grafisch ontwerp opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. DK grafisch ontwerp is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

4.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van DK grafisch ontwerp.

4.9 Risico van opslag informatie
DK grafisch ontwerp is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij DK grafisch ontwerp of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

4.10 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan DK grafisch ontwerp te worden medegedeeld.

Artikel 5 – Wijzigingen en meerwerk  

Indien DK grafisch ontwerp op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan DK grafisch ontwerp worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DK grafisch ontwerp. DK grafisch ontwerp is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal DK grafisch ontwerp opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor DK grafisch ontwerp van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan DK grafisch ontwerp, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend DK grafisch ontwerp daartoe bevoegd.

6.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van DK grafisch ontwerp. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste rechten. 

6.3 Credits
Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van DK grafisch ontwerp duidelijk te vermelden.

6.4 Naamsvermelding
DK grafisch ontwerp is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld. 

6.5 Eigendom bij DK grafisch ontwerp
De in het kader van de opdracht door DK grafisch ontwerp tot stand gebrachte werktekeningen, voorstellen, ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van DK grafisch ontwerp, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.
De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van DK grafisch ontwerp niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.

6.6 Verstrekking eigendomsrechten
Alle door DK grafisch ontwerp in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van DK grafisch ontwerp totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst DK grafisch ontwerp volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.

6.7 Promotiedoeleinden
Alle door DK grafisch ontwerp ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door DK grafisch ontwerp voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 7 – Gebruik en licentie

7.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met DK grafisch ontwerp, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

7.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.

7.3 Eigen promotie
DK grafisch ontwerp heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie. 

Artikel 8 – Betaling

8.1 Verrekening
Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

8.3 Periodieke betalingen
DK grafisch ontwerp heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

8.4 Vervallen licentie
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is DK grafisch ontwerp gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.

Artikel 9 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

9.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

9.2 Ontbinding overeenkomst door DK grafisch ontwerp
Indien de overeenkomst door DK grafisch ontwerp wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van DK grafisch ontwerp redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

9.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 12.1 en art. 12.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door DK grafisch ontwerp op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

9.4 Buitengebruikstelling
DK grafisch ontwerp heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens DK grafisch ontwerp niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DK grafisch ontwerp zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van DK grafisch ontwerp kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10 – Garanties en vrijwaringen

10.1 Auteursrechthebbende
DK grafisch ontwerp garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

10.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart DK grafisch ontwerp of door DK grafisch ontwerp bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

10.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart DK grafisch ontwerp voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid
DK grafisch ontwerp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

11.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van DK grafisch ontwerp, is de aansprakelijkheid van DK grafisch ontwerp voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

11.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt, in afwijking van het wettelijk bepaalde, na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch DK grafisch ontwerp jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 12 – Privacy

Persoongegevens
De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan DK grafisch ontwerp. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Uw persoonsgegevens worden door DK grafisch ontwerp slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen, alsmede om gerichte serviceverlening te kunnen bieden bij een onderhoudscontract. Daarnaast ook voor de administratie van DK grafisch ontwerp.  Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. DK grafisch ontwerp verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met DK grafisch ontwerp gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen DK grafisch ontwerp en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen DK grafisch ontwerp en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar DK grafisch ontwerp is gevestigd.

RESOURCES
Ben je benieuwd naar wat zo’n grafisch ontwerper nu eigenlijk allemaal gebruikt? Bekijk dan mijn resources, misschien zit er iets tussen wat jij ook kan gebruiken voor jouw onderneming.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Vecteezy

Pexels

Mockups

Fonts

© 2019 – 2023 DK grafisch ontwerp | ALGEMENE VOORWAARDEN